28. juni 2015

Vedtægter

 • § 1. Navn

Foreningens navn er: Studerendes for Øre-Næse-Hals Kirurgiske Selskab Aarhus (SØNHKS-AU) (herefter benævnt foreningen).

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Århus Universitet, Universitetsparken bygning 1161, 8000 Århus C.

 

 • §3 Kontingent

 

Der fastsættes et kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på generalforsamlingen.

 • §4. Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskab og interesse for det øre-næse-hals kirurgiske speciale, samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor dette.

 • §5 Arbejdsområder

Foreningens formål søges opfyldt gennem kurser og foredrag blandt andet. Bestyrelsesmøder arrangeres som det findes passende for bestyrelsen fra gang til gang. Der bestræbes at afholde månedlige møder. Møder og arrangementer annonceres på hjemmesiden og via facebook.

 

 • §6. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages studerende på medicin ved Århus Universitet.

Stk. 2. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemskab tildeles på selskabets årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er varigt medlem af selskabet og har stemmeret på foreningens bestyrelsesmøder og årlige generalforsamling.
Stk. 3. Man opnår medlemskab ved at betale kontingent, og kan herefter betegnes som aktivt medlem.
Stk. 4.Ved eventuel opsigelse af medlemskab frafalder retten til at betegne sig som aktivt medlem, samt mulighed for refusion af eventuelt betalt kontigent og/eller kursusgebyr.

 

 • §7 Bestyrelsen

 

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og maks 15 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Kun aktive medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Formand, næstformand og kasserer vælges samtidig på ordinær generalforsamling, resten af eventuelle bestyrelses poster fordeles internt i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er foreningens profil udadtil, og repræsenterer foreningen mellem m����derne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

 

Stk.2. Der vælges på generalforsamlingen en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen, for et år ad gangen.

 

Stk.3. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer.

 

Stk.4. For at opstille til bestyrelsen, skal man være tilstede eller have afleveret skriftlig fuldmagt vedrørende opstilling. Opstillinger til formand, næstformand eller kasserer skal være den siddende formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Bestyrelsen har hjemmel til at ekskludere medlemmer fra foreningen, såfremt disse optræder med foreningskadelig virksomhed, herunder manglende betaling for ydelser man allerede har modtaget, så som kontinuerligt at skylde penge til foreningen, opføre sig uanstændigt, eller bryde tavshedspligt i forbindelse med foreningens kurser. Dette er blot eksempler, og foreningen kan til hver en tid, såfremt dette skønnes nødvendigt, ekskludere af andre årsager. En eksklusion af et medlem kan kun ske ved enstemmigt afstemning af bestyrelsen.

 

 • §8. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af efterårssemestret og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, foreningens facebookside, i Acuta samt på opslagstavlerne på Århus Universitet.

Stk. 3. Forslag til punkter på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være forelagt senest 2 uger før. Endelig dagsorden skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4. Alle aktive medlemmer er berettigede til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

Stk. 5. Dirigenten fastsætter stemmeformen jf. § 8 Stk. 11.

Stk. 6. Det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

–    Valg af Dirigent

–    Valg af referent.

–   Konstatering af generalforsamlingens gyldighed samt godkendelse af dagsorden

–    Formandens beretning.

–    Beretning fra nedsatte udvalg.

�����   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab af kasserer.

–    Behandling af indkomne forslag

– ��  Valg af formand

–    Valg af næstformand

���    Valg af kasserer

– ��  Valg af op til 10 bestyrelses medlemmer.

–    Valg af et ubegr��nset antal bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge.

–    Valg af kritisk revisor

–    Evt.

Stk. 8.��Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som er tilgængelige på foreningens hjemmeside samt facebookgruppe.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 10. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 11. Afstemninger skal ske skriftligt såfremt et enkelt af de fremmødte gyldige medlemmer ytrer ønske her om.
Stk. 12. Udfaldet af valget træder i kraft umiddelbart efter Generalforsamlingen.

 

 • §9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden, næstformanden eller et flertal af enten bestyrelsen eller medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 uges varsel med angivelse af emne der skal behandles.

Stk. 2.  Det overlades til bestyrelsen at udarbejde og udsende mødeindkaldelse.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter retningslinjerne for den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

 

 • §10. Daglig drift

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med eksisterende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger samt sikrer sig, at referat bliver udsendt til medlemmerne inden næste bestyrelsesm��de.

Stk. 3. Fratræder formanden erstattes denne øjeblikkeligt af næstformanden

Stk. 4. Fratræder n��stformanden, sekretær, kasserer udpeger bestyrelsen en ny internt i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid fraskrive sig sin titel, hvorefter dennes post overtages af en evt. valgt bestyrelsessuppleant.

Stk. 6. Alle medlemmer har m��de – og taleret til bestyrelsesmøder, men det er kun bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.

Stk. 7. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.

 

 • §11. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et alment godkendt pengeinstitut, med undtagelse af beløb til løbende udgifter.

Stk. 2. Regnskabsåret er fra d. 1. August til 31. juli

Stk. 3. Regnskab bekendtgøres senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og sikre, at indtægter og udgifter føres i kassebog.

Stk. 5. Regnskabet skal gennemgås og godkendes af den kritiske revisor.

 

 • §12. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelse, herunder formand eller kasserer, hæfter personligt for påtagede forpligtelser eller er ansvarlig for disse.

 

 • ��13. Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor tre fjerdedeles stemmer for det, hvorefter der skal indkaldes en ekstraordinær ordinær generalforsamling, hvor der igen skal være tre fjerdedeles flertal for opløsningen.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til øre-næse-halskirurgisk organisation. Hvilken besluttes af et flertal tilstede ved den opløsende generalforsamling